Rtcontrib/tregsamp.dat

Dear all,

I was looking the rtcontutor example of the Radiance 2006 Workshop and the examples of the R3.8. I have a question for the
second pass of rtcontrib. If I understand correctly, the input for rtcontrib is the tregsamp.dat
file but modified by rcalc. The modofication applies to the rays origin which from 0,0,0 I think
that they are distributed 1.7m off the facade of the building. It looks that the directions
remain the same. In adittion, if one tries to actually plot the file it looks that all these rays are directed to the facade of the building.

The description for this step within the readme file was "The second stage computes the incidence of sky
illumination on these portholes, and the results are combined".

Could somebody throw a little bit of light on this step as I can not figure out the logic behind. Hopefully,
I have not misunderstood what's going on and this email does make a bit of sense.

Cheers,

George

···

__________________________________________________
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam); Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí http://mail.yahoo.gr